Back to list
Deeply committed to Environmental sustainability
September 7, 2023

BCN PEPTIDES està compromès amb la sostenibilitat Mediambiental, per aquest motiu, conjuntament amb altres mesures per reduir el nostre impacte, hem instal·lat múltiples carregadors per a vehicles elèctrics. El nostre objectiu és assolir zero emissions relacionades amb els desplaçaments diaris dels nostres empleats. Ens complau informar que en col·laboració amb el nostres esforços, BCN Peptides ha rebut finançament públic del Programa Moves III per a la instal·lació de carregadors elèctrics. Ref. exp. ICA023/21/006050 subvencionat en el marc de la convocatòria oberta per Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre.

BCN PEPTIDES is deeply committed to Environmental sustainability, so among other measures to reduce our impact we have installed multiple charging stations for electric vehicles. Our target is to reach zero emissions related to the daily commutes of our employees. We are glad to inform that in collaboration with our efforts, BCN Peptides has received public funding from the Moves III Program for the installation of electric chargers. Ref. exp. ICA023/21/006050 subsidized within the framework of the call open by Resolution ACC/2914/2021, of September 27.

BCN PEPTIDES está comprometido con la sostenibilidad Medioambiental, por eso, entre otras medidas para reducir nuestro impacto, hemos instalado múltiples cargadores para vehículos eléctricos. Nuestro objetivo es alcanzar cero emisiones relacionadas con los desplazamientos diarios de nuestros empleados. Nos complace informar que en colaboración con nuestros esfuerzos, BCN Peptides ha recibido financiación pública del Programa Moves III para la instalación de cargadores eléctricos. Ref. exp. ICA023/21/006050 subvencionada en el marco de la convocatoria abierta por Resolución ACC/2914/2021, de 27 de septiembre.